fbpx

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש
עודכן לאחרונה ביום ה- 8.9.2019
1 .משתמש יקר – אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באתר ובאפליקציית DPM ו או +DPM (הכל להלן: "האפליקציה") בשירותים המוצעים באמצעות האפליקציה ("השירותים") ובתכנים המוצגים בה
ו/או שיישלחו אליך באמצעותה ("התכנים"). בהיכנסך לאפליקציה, וטרם תבצע פעולה כלשהי
בעזרת האפליקציה הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") משום שאם אינך מסכים להם, לא תוכל לעשות באפליקציה שימוש.
2 .תנאי השימוש המפורטים להלן מסדירים את היחסים בין אפארק ניהול חניות בע"מ ("החברה"
או "אנו") שהינה הגוף המשפטי בעל הזכויות באפליקציה ובינך, המשתמש באפליקציה
("משתמש" או "אתה"). בתנאי שימוש אלה "החברה" משמעה – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי
מניותיה וכל מי מטעמה.
3 .כניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים ו/או בתכנים מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי
השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע
ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
4 .האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד –
אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.
5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם
באפליקציה.
6 .זיהוי המשתמש ויכולתו לעשות שימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים תעשה בעזרת הזנת שם
משתמש והסיסמא הייחודים למשתמש ("אמצעי הזיהוי") על ידי המשתמש בשדה המתאים לכך
באפליקציה. המשתמש ישמור ויאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם
שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש.
7 .השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים מאפשרים למשתמש לעשות שימוש במקומות חנייה
המשויכים למעסיקיו של המשתמש ("בעלי הזכויות במקומות החנייה") אשר התקשרו בהסכם עם
החברה. השימוש במקומות החנייה הנ"ל ייעשה על בסיס מקום פנוי והכל בהתאם להסברים
ולהדרכה שקיבל המשתמש מבעלי הזכויות במקומות החנייה ו/או ישירות מהחברה ביחס לשימוש
באפליקציה. תנאי שימוש אלה חלים, בשינויים המחויבים, גם על בעלי הזכויות במקומות החנייה.
8 .במקרה שבו נתקל המשתמש בבעיה המונעת ממנו שימוש מלא או חלקי באפליקציה ו/או
בשירותים ו/או בתכנים עליו ליצור בהקדם האפשרי קשר עם איש הקשר של בעלי הזכויות
במקומות החנייה ("איש הקשר") ולתאר בפניו את הבעיה על מנת שאיש הקשר יוכל להציף את
הבעיה בפני הגורמים הרלוונטיים בחברה.
9 .על המשתמש לעשות שימוש באפליקציה באופן בטיחותי ועליו להקפיד על נהיגה זהירה ובטוחה
במסגרת השימוש בה. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש
ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באפליקציה
ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו במשתמש ו/או צד
שלישי כלשהו ו/או שאינו בשליטתה הסבירה של החברה. ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות,
שיבושים והפסקות בפעילותה של האפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתכנים והוא מוותר על כל
טענה בקשר לכך ו/או בקשר לכל נזק העלול להגרם לו מכך, כלפי החברה. המשתמש מאשר כי
הבין והסכים לכך כי הסעד היחיד העומד לרשותו הינו לפנות לאיש הקשר כמתואר לעיל ולתאר
בפניו את הבעיה ולא תהא למשתמש כל עילת תביעה ודרישה באופן ישיר או עקיף כלפי החברה
ביחס לכך.
10 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין,
בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו
עקב או כתוצאה מהשימוש או חוסר היכולת לעשות שימוש, מלא או חלקי באפליקציה ו/או
בשירותים ו/או בתכנים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
11 .האפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים מוצעים למשתמש כמות שהם )IS AS .)החברה לא
תישא בכל אחריות להתאמת האפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים לצרכי המשתמש ו/או
למטרותיו המסוימות או כי הם מדויקים, חפים מטעויות, נכונים או מלאים. המשתמש מצהיר
בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, ו/או לנזק או לנזקים שייגרמו
למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו, במישרין או בעקיפין, מהשימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או
התכנים ו/או עקב הסתמכותו עליהם. כל שימוש שהמשתמש עושה או יעשה באפליקציה ו/או
השירותים ו/או התכנים הם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
12 .המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה הרוחני
של החברה לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), 
שחזור לשפה עילית (de-compile), שחזור לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות
עבודה המבוססות על האפליקציה, או לשנותה בכל דרך אחרת.
13 .המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או
הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט,
ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה
ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים ו/או מכל
חיוב בו תחויב החברה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.
14 .חל איסור על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של
החברה ללא הסכמתה המפורשת לכך מראש ובכתב.
15 .מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל
האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.
16 .החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו
בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר,
שנובע מהשימוש באפליקציה.
17 .המשתמש מודע לכך ומסכים לכך באופן מפורש כי לצורך השימוש בשירות המוצע באמצעות
האפליקציה עלולים להישלח אליו, מפעם לפעם, מסרונים והודעות הכוללות תכנים מסוגים שונים
הנוגעים לשירותים והוא מתחייב כי יתעדכן בהם בזמן אמת ויפעל בהתאם להם. המשתמש מוותר
על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך והדבר לא ייחשב לפגיעה בפרטיותו ו/או להפרה כלשהי של
זכויותיו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אפשרותו לעשות שימוש בשירותים מותנת בתקינות
המכשיר הסלולארי והרשת הסלולארית אליה הוא משתייך, וכי הוא נוטל על עצמו את מלוא
האחריות לבדיקת תקינותם.
18 .החברה תהא רשאית להפסיק מיידית את זכויות המשתמש לעשות שימוש באפליקציה אם יתברר
כי הפר המשתמש את אחד התנאים שבתנאים אלו.
19 .המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה תוגבל
לתקופה של 3 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת
ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
20 .מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב- 8.9.2019

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן (https://www.dpm-parking.com/terms) ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. מאחר והחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות החברה והיא עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.
 1. המידע שבידי החברה כולל מידע שהועבר אליה על ידי המעסיק (בהתאם להחלטת המעסיק ולהסדריו מול המשתמש והחברה וכן מידע שנאסף על ידי החברה עקב פעילות המשתמש (הכולל מתי המשתמש סימן חניה, ואיזו חניה סימן).
 1. שם לב: הסיסמא שנבחרה על ידי המעסיק ו/או העובד לצורך גישה לאפליקציה אינה מצויה בידי החברה ובמקרה שבו ביקש המשתמש לשנות את הסיסמא תוכל החברה רק לאפסה בכל פעם.
 1. עצם השימוש באפליקציה מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהמידע הנ"ל יוחזק על ידי החברה או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים השונים באפליקציה;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • ניתוח ומחקר סטטיסטי;
 • לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 1. שימוש כאמור לעיל על ידי החברה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והגולש מוותר בזאת כלפי החברה על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע בנ"ל וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו כחלק מתנאי העסקתו מול המעסיק אך במידה ולא ימסור את המידע הנ"ל ייתכן ולא יוכל לעשות שימוש באפליקציה.
 1. החברה תשמור על המידע באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 1. החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. החברה תמנע מהעברה לצד ג' (שאינו המשתמש או המעסיק) של המידע. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
 • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות של החברה תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האפליקציה.
 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האפליקציה עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
 1. בכל שאלה הקשורה לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא"ל: info@dpm-parking.com.

ט.ל.ח.

התנסו עכשיו

מלאו פרטיכם

נציגנו יחזור אליכם בהקדם להפעלת המערכת