תנאי שימוש

תנאי שימוש
עודכן לאחרונה ביום ה- 8.9.2019
1 .משתמש יקר – אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באתר ובאפליקציית DPM ו או +DPM (הכל להלן: "האפליקציה") בשירותים המוצעים באמצעות האפליקציה ("השירותים") ובתכנים המוצגים בה
ו/או שיישלחו אליך באמצעותה ("התכנים"). בהיכנסך לאפליקציה, וטרם תבצע פעולה כלשהי
בעזרת האפליקציה הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") משום שאם אינך מסכים להם, לא תוכל לעשות באפליקציה שימוש.
2 .תנאי השימוש המפורטים להלן מסדירים את היחסים בין אפארק ניהול חניות בע"מ ("החברה"
או "אנו") שהינה הגוף המשפטי בעל הזכויות באפליקציה ובינך, המשתמש באפליקציה
("משתמש" או "אתה"). בתנאי שימוש אלה "החברה" משמעה – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי
מניותיה וכל מי מטעמה.
3 .כניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים ו/או בתכנים מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי
השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע
ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
4 .האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד –
אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.
5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם
באפליקציה.
6 .זיהוי המשתמש ויכולתו לעשות שימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים תעשה בעזרת הזנת שם
משתמש והסיסמא הייחודים למשתמש ("אמצעי הזיהוי") על ידי המשתמש בשדה המתאים לכך
באפליקציה. המשתמש ישמור ויאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם
שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש.
7 .השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים מאפשרים למשתמש לעשות שימוש במקומות חנייה
המשויכים למעסיקיו של המשתמש ("בעלי הזכויות במקומות החנייה") אשר התקשרו בהסכם עם
החברה. השימוש במקומות החנייה הנ"ל ייעשה על בסיס מקום פנוי והכל בהתאם להסברים
ולהדרכה שקיבל המשתמש מבעלי הזכויות במקומות החנייה ו/או ישירות מהחברה ביחס לשימוש
באפליקציה. תנאי שימוש אלה חלים, בשינויים המחויבים, גם על בעלי הזכויות במקומות החנייה.
8 .במקרה שבו נתקל המשתמש בבעיה המונעת ממנו שימוש מלא או חלקי באפליקציה ו/או
בשירותים ו/או בתכנים עליו ליצור בהקדם האפשרי קשר עם איש הקשר של בעלי הזכויות
במקומות החנייה ("איש הקשר") ולתאר בפניו את הבעיה על מנת שאיש הקשר יוכל להציף את
הבעיה בפני הגורמים הרלוונטיים בחברה.
9 .על המשתמש לעשות שימוש באפליקציה באופן בטיחותי ועליו להקפיד על נהיגה זהירה ובטוחה
במסגרת השימוש בה. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש
ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באפליקציה
ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו במשתמש ו/או צד
שלישי כלשהו ו/או שאינו בשליטתה הסבירה של החברה. ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות,
שיבושים והפסקות בפעילותה של האפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתכנים והוא מוותר על כל
טענה בקשר לכך ו/או בקשר לכל נזק העלול להגרם לו מכך, כלפי החברה. המשתמש מאשר כי
הבין והסכים לכך כי הסעד היחיד העומד לרשותו הינו לפנות לאיש הקשר כמתואר לעיל ולתאר
בפניו את הבעיה ולא תהא למשתמש כל עילת תביעה ודרישה באופן ישיר או עקיף כלפי החברה
ביחס לכך.
10 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין,
בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו
עקב או כתוצאה מהשימוש או חוסר היכולת לעשות שימוש, מלא או חלקי באפליקציה ו/או
בשירותים ו/או בתכנים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
11 .האפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים מוצעים למשתמש כמות שהם )IS AS .)החברה לא
תישא בכל אחריות להתאמת האפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים לצרכי המשתמש ו/או
למטרותיו המסוימות או כי הם מדויקים, חפים מטעויות, נכונים או מלאים. המשתמש מצהיר
בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, ו/או לנזק או לנזקים שייגרמו
למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו, במישרין או בעקיפין, מהשימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או
התכנים ו/או עקב הסתמכותו עליהם. כל שימוש שהמשתמש עושה או יעשה באפליקציה ו/או
השירותים ו/או התכנים הם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
12 .המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה הרוחני
של החברה לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), 
שחזור לשפה עילית (de-compile), שחזור לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות
עבודה המבוססות על האפליקציה, או לשנותה בכל דרך אחרת.
13 .המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או
הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט,
ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה
ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או התכנים ו/או מכל
חיוב בו תחויב החברה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.
14 .חל איסור על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של
החברה ללא הסכמתה המפורשת לכך מראש ובכתב.
15 .מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל
האמצעים העומדים לרשותה על פי דין.
16 .החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו
בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר,
שנובע מהשימוש באפליקציה.
17 .המשתמש מודע לכך ומסכים לכך באופן מפורש כי לצורך השימוש בשירות המוצע באמצעות
האפליקציה עלולים להישלח אליו, מפעם לפעם, מסרונים והודעות הכוללות תכנים מסוגים שונים
הנוגעים לשירותים והוא מתחייב כי יתעדכן בהם בזמן אמת ויפעל בהתאם להם. המשתמש מוותר
על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך והדבר לא ייחשב לפגיעה בפרטיותו ו/או להפרה כלשהי של
זכויותיו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אפשרותו לעשות שימוש בשירותים מותנת בתקינות
המכשיר הסלולארי והרשת הסלולארית אליה הוא משתייך, וכי הוא נוטל על עצמו את מלוא
האחריות לבדיקת תקינותם.
18 .החברה תהא רשאית להפסיק מיידית את זכויות המשתמש לעשות שימוש באפליקציה אם יתברר
כי הפר המשתמש את אחד התנאים שבתנאים אלו.
19 .המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה תוגבל
לתקופה של 3 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת
ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
20 .מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באפליקציה, הוא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
.

התנסו עכשיו

מלאו פרטיכם

נציגנו יחזור אליכם בהקדם להפעלת המערכת